Start

Den här sidan kommer att handla om juridik och om juridiken alla områden. Vi vill göra det mer lättförståeligt och enklare för folk i gemen att ta till sig fakta om vad som egentligen gäller.

Vad händer vid en tvist om dolda fel i hus, vad gäller vid en vårdnadstvist och hur kan man få juridisk hjälp vid misstanke om ett narkotikabrott?

Vi ska gå igenom alla delar av juridiken och därigenom också ge dig som läsare mer kött på benen i olika juridiska spörsmål som du eventuellt har. Välkommen.

Familjerätt

Familjerätt inkluderar områden som exempelvis äktenskap, samboskap, arvsrätt, barns rätt och vårdnad om barn. Det är ett viktigt juridisk område där verksamma jurister ofta utvecklar en större empati än vid andra grenar av juridikens träd. Detta av den enkla anledningen att frågor inom familjerätt kan handla om mer än bara ekonomiska värden: de kan handla om relationer och om, framförallt, barn.

Att vara verksam jurist eller advokat inom familjerätt i Stockholm är därför krävande sett till att det är svårt att inte finna sig personligt involverad och där man fungerar som ett stort, mentalt stöd till den klient man företräder – detta utöver att man är sakkunnig rent professionellt.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist innebär att föräldrarna till ett – eller flera – barn inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen i fråga. I samband med en skilsmässa så har man även fortsatt gemensam vårdnad, men kan man exempelvis inte komma överens om boendefrågan eller om man upplever stora samarbetsproblem så kan en vårdnadstvist inledas. Samma sak gäller vid mer självklara anledningar som missbruk eller vid risk för våld i hemmet.

Vårdnadstvister är svåra att lösa och från rättens sida så är grundprincipen alltid den att barnens bästa går först – något som innebär att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare. Det är emellertid inte något som är hugget i sten utan som går att ändra på efter en längre och ingående undersökning. En vårdnadstvist tar därigenom nästan alltid lång tid att lösa.

Bodelning

I samband med en skilsmässa så ska en bodelning ske mellan makarna – undantaget om det bara handlar om enskild egendom eller där man kommit överens om att ingen begär att överta vare sig bostad eller bohag. En bodelning sker även i samband med att någon av makarna avlider.

Grundregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika – detta efter att man räknat av tillgångar och skulder. Inte sällan så uppstår stora konflikter i samband med en bodelning och där man behöver juridisk hjälp i form av en bodelningsförrättare som reder ut vad som gäller. En bodelningsförrättare förordnas av rätten och kostnaden för denne delas lika mellan makarna.

LVU-advokat

En LVU-advokat företräder föräldrar vars barn blivit omhändertagna i enlighet med LVU – lag om särskilda bestämmelser om vård av unga – och där man försöker få beslutet ändrat.

En LVU-advokat sätter sig in i det enskilda ärendet och går igenom den utredning utförd av socialtjänsten. I många fall kan denna utredning ha brister som visar att barnen omhändertagits utan någon egentligen grund – ibland kan den visa att beslutet varit korrekt.

Man kan även som förälder anlita en LVU-advokat efter några år om man exempelvis tagit sig ur ett missbruk och återigen vill ha vårdnaden om sina barn. Genom en advokat får man en bättre möjlighet till detta då denna på ett tydligare och mer adekvat sätt kan påvisa den förändring som skett.

Narkotikabrott

Om du innehar, distribuerar, använder, smugglar eller framställer narkotika så har du i laglig mening begått ett narkotikabrott. Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige och där man ser att straffpåföljden varierar beroende på brottets dignitet. Ett ringa narkotikabrott kan leda till böter medan ett grovt narkotikabrott kan ge fängelse i maximalt tio år.

En sak som sker bortom straffskalan gällande narkotikabrott är att samhället tenderar att döma en person hårdare för det brottet än någonting annat. Till stor del beror detta på att Sverige har – och alltid har haft – en hårdare narkotikapolitik än vad många andra länder haft. I många länder ser man snarare till att erbjuda hjälp än att ge straff i samband med narkotikaanvändande.

Våldtäkt

En våldtäkt innebär att någon har sex med en annan person utan dennes samtycke. Det kan handla om en regelrätt penetration, men även andra sexuella handlingar kan definieras som en våldtäkt – eller som ett sexualbrott.

Många tänker sig att en våldtäkt sker utomhus och av en okänd gärningsman, men faktum är att de flesta våldtäkter som sker i Sverige utförs av en för offret känd gärningsman och inte sällan i det egna hemmet. Detta gör att det finns ett stor mörkertal och där många kvinnor – det är i högsta grad kvinnor som blir våldtagna – avstår från att anmäla.

Har man råkat ut för en våldtäkt så bör man kontakta en advokat som fungerar som ett målsägandebiträde i samband med att både polisförhör sker och vid rätten.